Termovízne merania

Termovízne merania* so zameraním na:

  • diagnostiku strojných zariadení z hľadiska stavu ložísk, mazania atď.
  • informatívnu kontrolu technického stavu elektromotorov (možné odhalenie nedokonalých elektrických spojov, skratov, poškodení atď.), fotovoltaických panelov (ak je k nim vhodný prístup – identifikácia prehriatych miest) a pod.
  • termodiagnostiku objektov (Vyhľadávanie tepelných mostov – miest únikov tepla, napr. aj v dôsledku chybne osadených alebo netesných okien a dverí – tieto úniky okrem iného zvyšujú tiež náklady na vykurovanie, kontrola kvality zateplenia, identifikácia miest potenciálneho vzniku plesní a pod. Výstupom je protokol z termovízneho merania s popisom zistených nedostatkov, možných príčin ako i príslušnou obrazovou dokumentáciou – termosnímky, fotografie a pod.)
  • identifikáciu stavu výmenníkov tepla (zanesené radiátory), potrubí systémov vykurovania (detekcia miesta netesnosti bez nutnosti otvorenia celej podlahy alebo steny, zistenie polohy zabudovaných potrubí atď.)
  • detailnú analýzu teplotných polí – napr. na získanie teplotných profilov v určitých miestach, analýzu vývoja teplôt v čase v určitom mieste (záznam rádiometrického videa) a pod.

* Merania a analýzy sú vykonávané použitím kalibrovanej termokamery FLIR E8XT a softvéru FLIR Thermal Studio.