Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov, príp. aj iných spolupracujúcich osôb) sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v platnom znení (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Táto informácia sa netýka údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V ďalšom texte sú uvedené informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracovávania, príjemcoch Vašich osobných údajov a o Vašich s tým súvisiacich právach a ich ochrane podľa čl. 13 až 22 Nariadenia.

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je SZČO Ing. Ján Haško, PhD. – JH engineering, so sídlom Kollárova 756/7, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 40 242 862, DIČ: 1026028652 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre akékoľvek žiadosti, sťažnosti, pripomienky a otázky sú:

– adresa:  Ing. Ján Haško, PhD. – JH engineering, Kollárova 756/7, 962 63 Pliešovce

– e-mail: jan.hasko@jhengineering.sk

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Použitie osobných údajov má byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracovávajú.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracováva, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 1. Údaje ste sami poskytli prevádzkovateľovi predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 2. Údaje pochádzajú z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií.

III. Právny základ a účel spracovávania osobných údajov

 1. Právnym základom spracovávania osobných údajov je jedna alebo viacero z nasledujúcich skutočností:
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo uskutočnenie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona).
 • Plnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú podľa  čl.  6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:
  • vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;
  • plnenie ďalších povinností uložených prevádzkovateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) spočívajúci:
  • vo vybavovaní otázok, sťažností alebo požiadaviek zákazníkov – dotknutých osôb;
  • v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti prevádzkovateľa, napr. formou rozosielania elektronických marketingových oznámení a pod.
 • Váš súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona):
  • súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ponúkania inžinierskych služieb a odborných školení, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa. V prípade maloletých mladších ako 16 rokov je nevyhnutné k súhlasu so spracovaním osobných údajov pripojiť aj schválenie udelenia súhlasu zákonným zástupcom maloletého.
 1. Účelom spracovávania osobných údajov je:
  • Primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom, t. j. výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane zaevidovania zákazníka do systému prevádzkovateľa, dodania produktu, služby (súhrnne ďalej tiež „produkty prevádzkovateľa“) vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, vystavenia certifikátu o absolvovaní odborného školenia, ďalej uskutočnenie  opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich povinností zo strany prevádzkovateľa. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
  • Pre účely realizácie zmluvy prevádzkovateľ realizuje spracovávanie osobných údajov maximálne v nasledovnom rozsahu: titul, meno a priezvisko, pracovná pozícia, názov a sídlo zamestnávateľa, dátum a miesto narodenia, pohlavie, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, adresa dodania služby (u služieb dodávaných u zákazníka), fakturačná adresa, bankové spojenie (číslo bankového účtu, číslo a označenie kreditnej karty), e-mailová adresa a telefónne číslo. Bez poskytnutia kontaktných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. V tejto súvislosti prevádzkovateľ môže  za účelom svojho oprávneného záujmu ďalej spracovávať údaje o obchodnej činnosti zákazníka.
  • Pre účely vybavovania požiadaviek zákazníkov, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) prevádzkovateľ spracováva kontaktné údaje zákazníka (e-mail, telefónne číslo), doplnkovo identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu) a obsah vzájomnej komunikácie.
  • Pre účely zasielania elektronických oznámení prevádzkovateľ spracováva kontaktné údaje zákazníka (e-mail, telefónne číslo).
  • Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne. Prevádzkovateľ vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na báze automatizovaného spracovania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenia.

IV. Poskytovanie Vašich osobných údajov mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

V. Použitie Vašich osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu môžu byť osoby:
  • osoby, ktoré sa podieľajú na dodávke produktov prevádzkovateľa na základe zmluvy (subdodávatelia);
  • iné subjekty v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy  alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napríklad súdom, Políciou SR, atď.).
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

VII. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu. Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom rovnako spracovávané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.
  • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných  marketingových oznámení, t. j. najdlhšie do 3 rokov od poskytnutia súhlasu, ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ, v prípadoch kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis, archivovať počas predpísanej doby.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovávania. 
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä zabezpečením prístupu ku počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov, ako technické opatrenia na zabezpečenie objektu/ov, v ktorých sú uchovávané Vaše osobné údaje.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečuje zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to, v súlade s pravidlami zálohovania, bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracovávanie osobných údajov, ktoré ich spracovávajú na základe pokynov prevádzkovateľa a prípadne ďalšie osoby zo skupiny dodávateľov prevádzkovateľa.

IX. Práva dotknutej osoby:

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov, ktoré boli o Vás na jeho základe spracované. 
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má o Vás prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú Vaše osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
 3. Právo na opravu – sú prijímané primerané opatrenia, aby bola zabezpečená presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o Vás prevádzkovateľ k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte predložiť požiadavku na úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto informácií.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovávanie;
  • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracovávanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t. j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielania ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa;
  • Vaše osobné údaje boli spracovávané protiprávne;
  • Vaše osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa;
  • Vaše osobné údaje boli zhromaždené  v  súvislosti a  ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 5. Právo na obmedzenie spracovania – za určitých okolností ste oprávnený prevádzkovateľa požiadať, aby bolo ukončené používanie Vašich osobných údajov. Ide o prípady, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií :
  • popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú  k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  • spracovávanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovávania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • vzniesli ste námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste mu poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ od Vás získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracovávaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovávanie a Vy podáte námietku, nebude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.
 8. Právo byť informovaný – máte právo byť prevádzkovateľom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane Vás.
 9. Právo vo vzťahu k automatizovanému spracovávaniu – máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
 10. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

X. Záverečné ustanovenia:

 1. Uzavretím zmluvy s prevádzkovateľom, prípadne vykonávaním úkonov, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy s prevádzkovateľom potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že podmienky ochrany osobných údajov v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vás informuje o novej verzii týchto podmienok oznámením na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňa 24. 10. 2023