Rôzne informatívne merania

Informatívne merania* v nasledovnom rozsahu:

  • stroboskopické merania, pozorovania s možnosťou videozáznamu (bezkontaktné meranie otáčok, torzného kmitania, meranie mechanického sklzu remeňových prevodov, pozorovanie spomaleného pohybu, relatívnych pohybov, tvarov kmitania a pod.)
  • diagnostika využitím endoskopu, s možnosťou videozáznamu (preskúmanie bežne nedostupných miest prostredníctvom kamery s LED osvetlením) – vizuálna kontrola opotrebenia častí strojov, výskytu korózie, rôznych poškodení a pod.
  • tenzometrické merania – určenie napätosti v určitých miestach konštrukcie (osem kanálové meranie) pre rôzne prevádzkové režimy, časové priebehy napätí, síl a pod.
  • mikroskopické analýzy poškodení funkčných plôch demontovaných komponentov strojných zariadení (najmä krúžky valivých ložísk, hriadele, ozubené kolesá, čapy a pod.), aj s meraním rozmerov zistených defektov, uložením príslušných fotografií (určenie druhu poškodenia, opotrebenia, analýza stôp chodu na obežných dráhach krúžkov ložísk a pod.)
  • odposluch chodu strojov prostredníctvom elektronického sonoskopu (s možnosťou zvukového záznamu)
  • kontaktné i bezkontaktné meranie teplôt
  • meranie dĺžkových rozmerov, vôlí, obvodového a čelného hádzania, kontrola súosovosti, rovinnosti plôch a pod.

* Meracie prístroje (meradlá) plniace požiadavky len na informatívne merania nie je možné použiť pri meraniach, ktoré slúžia na overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (najmä tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových a pod.). Informatívne merania je možné použiť len na identifikáciu funkcie alebo stavu iných ako vyššie uvedených vyhradených zariadení a to len pre interné potreby organizácie (namerané údaje nesmú mať dosah mimo tejto organizácie a ani na výsledky ďalších činností). Použitie týchto meracích prístrojov (meradiel) tiež nesmie ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri prácu alebo ochranu životného prostredia. V spoločnostiach certifikovaných podľa ISO 9001 alebo IATF 16949 nemôže byť tento typ meracích prístrojov (meradiel) použitý na merania v súvislosti s ich produktmi, výrobným procesom a pod.