Poradenstvo a školenia

Okrem vlastných meraní, analýz, ponúkam i poradenstvo v nasledovných oblastiach:

 • znižovanie hluku a vibrácií rôznych strojných zariadení
 • problematika kvality zvuku
 • vibrodiagnostika strojov
 • automatizované meracie systémy na výstupnú kontrolu rôznych produktov na základe vibroakustickej diagnostiky
 • doporučenie vhodnej meracej techniky pre rôzne účely (v oblasti vibroakustických meraní a analýz)

Ponúkam tiež zabezpečenie školení, kurzov, seminárov v  oblasti experimentálnych a výpočtových metód používaných pri optimalizácii vibroakustických vlastností strojov, ako aj školení zameraných na technickú diagnostiku strojných zariadení. Školenia môžu byť spojené aj s praktickými ukážkami meraní, s použitím kvalitnej prístrojovej techniky. Tieto ukážky môžu byť účelovo zamerané na analýzu konkrétneho problému, podľa požiadaviek objednávateľa. Účastníci školení získajú certifikát o absolvovaní kurzu v príslušnej oblasti ako i školiace materiály v papierovej (príp. v digitálnej) forme. Školenia a školiace materiály je možné zabezpečiť i v anglickom jazyku.

Témy vybraných školení

 • vibroakustika pre konštruktéra (Školenie je určené najmä pre odborných pracovníkov z oblasti vývoja, konštrukcie strojov a zariadení. Jeho cieľom je zoznámiť účastníkov s overenými metódami vibroakustickej optimalizácie mechanických štruktúr, ktoré je možné využiť pri konštruovaní strojov z rôznych oblastí techniky. Obyčajne je táto optimalizácia spojená i so zmenšením opotrebenia komponentov, zlepšením funkčných vlastností, únavových charakteristík, spoľahlivosti a životnosti. Postupy sú založené najmä na optimalizácii modálnych vlastností, prenosových charakteristík, použitých materiálov, geometrie, minimalizácii budiacich účinkov a pod.)
 • MKP v praxi konštruktéra (Školenie je určené najmä pre odborných pracovníkov z oblasti vývoja, konštrukcie strojov a  zariadení. Účastníci kurzu získajú prehľad o možnostiach využitia metódy konečných prvkov pri návrhu rôznych komponentov strojných zariadení. Ide o základný tréning, ktorý zahŕňa najmä lineárne analýzy z oblasti statických, dynamických a tepelných výpočtov. Tieto je obyčajne možné riešiť i využitím rôznych MKP nadstavieb CAD systémov, príp. pomocou cenovo dostupných, samostatných FEA softvérových balíkov.)
 • kvalita zvuku automobilov (Školenie je určené najmä pre odborných pracovníkov z oblasti vývoja, konštrukcie vozidiel, servisných technikov, záujemcov o zvukový tuning vozidiel a  pod. Jeho cieľom je zoznámiť účastníkov s problematikou vibroakustického komfortu vozidiel, metódami subjektívneho a objektívneho hodnotenia kvality zvuku, možnosťami ovplyvnenia kvality zvuku vozidiel, postupmi pri identifikácii zdrojov rušivých zvukov v interiéri vozidiel a pod. Kvalita zvuku sa stáva prioritou pri riešení interiéru osobných automobilov a každé zhoršenie stavu v tejto oblasti, napr. po určitých servisných zásahoch, opravách, je zákazníkmi citlivo vnímané.)
 • vibroakustika v technickej praxi (Kurz je určený pre odborných i riadiacich pracovníkov v priemysle, službách, ale i podnikateľov prevádzkujúcich hlučné zariadenia a pod. Účastníci kurzu získajú prehľad z oblasti legislatívy súvisiacej s hlukom a vibráciami, základné informácie z oblasti vibroakustických meraní, možnostiach využitia vibrodiagnostických metód, monitorovacích systémov a pod.)
 • experimentálna modálna analýza (Toto školenie je určené najmä pre odborných pracovníkov z oblasti vývoja, konštrukcie, testovania strojov a zariadení a pod. Jeho cieľom je zoznámiť účastníkov kurzu s teoretickým pozadím experimentálnej modálnej analýzy, vlastným meraním prenosových funkcií, metódami odhadu modálnych parametrov, ladením systémov a pod.)
 • výpočtová modálna analýza (Kurz je určený najmä pre odborných pracovníkov z oblasti vývoja strojov a zariadení, ale i projektantov oceľových konštrukcií a pod. Jeho cieľom je zoznámiť účastníkov kurzu s teoretickým pozadím výpočtovej modálnej analýzy, zaužívanými postupmi pri využití metódy konečných prvkov, možnosťami výpočtových štrukturálnych modifikácií pri optimalizácii vlastností systémov a pod.)
 • hybridné modelovanie (Toto školenie je určené najmä pre špecialistov z oblasti vývoja strojov a zariadení, ale i pre ďalších záujemcov o problematiku optimalizácie mechanických štruktúr. Účastníci kurzu získajú komplexný prehľad ako v oblasti experimentálnej, tak i v oblasti výpočtovej modálnej analýzy, naviac i so zahrnutím procesu pre dosiahnutie dobrej korelácie analytických a experimentálnych modelov.)
 • základy digitálneho spracovania signálov (Tréning je určený najmä pre odborných pracovníkov z rôznych oblastí testovania, vývoja automatizovaných meracích systémov a pod. Účastníci kurzu získajú prehľad v oblasti spracovania signálov z mechanických systémov, so zahrnutím nasledovných tematických okruhov – klasifikácia signálov, diskretizácia, časové okná, Fourierova transformácia, priemerovanie, prekrývanie okien, frekvenčné váženie, filtrovanie signálu, decimácia, časovanie záznamu a pod.)
 • vibrodiagnostika strojných zariadení (Kurz je určený najmä pre odborných pracovníkov z oblasti testovania strojov, servisných technikov, pracovníkov údržby a pod. Účastníci kurzu sa zoznámia so základmi digitálneho spracovania signálov z mechanických sústav, analýzami v časovej a frekvenčnej oblasti, vrátane rádovej analýzy. Tréning je zameraný najmä na diagnostiku závad hlavných komponentov elektromechanických systémov t. j. elektromotorov, hriadeľov, valivých ložísk, rôznych prevodov a pod. Školenie môže zahŕňať i praktické ukážky meraní napr. využitím vibrometra, viackanálového DAQ systému, stroboskopu, mechanického a elektronického sonoskopu a pod.)
 • moderné metódy technickej diagnostiky (Kurz je určený najmä pre odborných pracovníkov z oblasti testovania mechanických systémov, kvalitárov, servisných technikov, pracovníkov údržby a pod. Účastníci kurzu sa zoznámia s princípmi fungovania prístrojovej techniky z nasledovných oblastí – priemyselná endoskopia, stroboskopické merania, infračervená diagnostika, merania a analýzy využitím sonoskopu, akustickej kamery a rýchlokamery. Ide o moderné metódy využívané okrem iného i pri bezdemontážnej diagnostike* rôznych zariadení, vývoji strojov. Teoretická časť môže byť vhodne doplnená praktickými ukážkami meraní napr. využitím stroboskopu, endoskopu, termokamery, sonoskopu a pod.)

* Bezdemontážna diagnostika sa v súčasnosti využíva najmä v oblasti monitorovania prevádzkového stavu strojov a pri výstupnej kontrole rôznych produktov. Ďalšie využitie má napr. pri preberacích skúškach nových strojov, hodnotení kvality vykonaných opráv, pri stanovení rozsahu potrebného servisného zásahu z hľadiska efektívneho riešenia opravy, diagnostike zariadení, ktoré by po ich demontáži nebolo možné reklamovať a pod.

Obsah školení je možné modifikovať v súlade s potrebami objednávateľa (školenie na mieru). Môže to predstavovať aj doplnenie ďalších tém, ktoré súvisia s danou problematikou. V rámci technickej diagnostiky strojných zariadení je školenia možné rozšíriť napr. o základy z oblasti defektoskopie, tribodiagnostiky, únavy materiálu, spoľahlivosti a životnosti strojných zariadení atď.

Termíny kurzov závisia od počtu požiadaviek na školenie v danej oblasti, tak aby počet účastníkov nebol menší ako 5 a neprevýšil 15. Úhradu platby za kurz je potrebné vykonať najneskôr 2 týždne pred jeho začatím. Storno prihlášky je možné akceptovať bez sankcií tiež najneskôr 2 týždne pred termínom kurzu. Školenie sa môže vykonať pre uzavreté skupiny i v priestoroch objednávateľa. V ostatných prípadoch zabezpečí vhodné priestory organizátor, po dohode s účastníkmi. Ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

V prípade záujmu je možné zabezpečiť vzdelávanie i formou online školení. Ide o efektívnu formu vzdelávania, ktorá umožňuje väčšiu flexibilitu pri výbere vhodného termínu a času. Online kurzy, či konzultácie, môžu byť vhodnou alternatívou i z hľadiska nižších nákladov pre objednávateľa (odpadajú náklady v súvislosti s cestovaním alebo ubytovaním jeho zamestnancov a pod.). Taktiež nie je potrebné zabezpečiť školiace priestory, čo umožní organizátorovi poskytnúť priaznivejšie ceny.