Konštruovanie a simulácie

Podpora pri vývoji (príp. redizajne) rôznych strojných zariadení (i technických zariadení budov), najmä z hľadiska optimalizácie* ich vibroakustických vlastností.

Konštrukčné práce:

  • tvorba 3D modelov súčiastok a zostáv (napr. na vizualizáciu, generovanie dát pre CNC, pre 3D tlač a pod.)
  • vyhotovenie výkresovej dokumentácie (výrobné výkresy, kusovníky)
  • úprava výkresov a modelov** a pod.

Numerické analýzy:

  • numerická modálna analýza komponentov systému,  prípadne i s modifikovaním výpočtového modelu na základe experimentálnej modálnej analýzy (korelovaný model – využitím MAC a pod.) na prototypových dieloch
  • zmapovanie vlastných frekvencií jednotlivých komponentov systému („modal alignment charts“), s možnosťou odhalenia problémových miest – tzv. „modal coupling“
  • výpočtové štrukturálne modifikácie systému (návrh dynamického tlmiča a pod.) i s analýzou citlivosti (DoE)
  • dynamické analýzy lineárnych systémov – výpočet ustálenej odozvy (posunutia, rýchlosti, zrýchlenia, napätia) v dôsledku harmonického zaťaženia
  • výpočtová akustická modálna analýza uzavretých priestorov (interiér vozidla, velín obsluhy a pod.)
  • návrh pružných uložení rôznych agregátov, potrubných systémov a pod.
  • riešenia a analýzy tlmičov hluku (do rôznych systémov a pod.)

* Optimalizácia vibroakustických vlastností je obyčajne spojená i so zlepšením funkčných vlastností, únavových charakteristík, spoľahlivosti a životnosti.

** Možnosti výmeny dát – import a export dát v nasledovných formátoch: 2D – dwg, dxf, príp. pdf, png, jpg, gif / 3D – stp, igs, sat, stl, príp. bmp, jpg