Vibroakustické merania a analýzy

Technické merania* zamerané

Na optimalizáciu štrukturálnych vlastností:

 • experimentálna modálna analýza – identifikácia modálnych parametrov, ladenie systémov – štrukturálne modifikácie konštrukcií (návrh dynamických tlmičov a pod.), optimalizácia CAE modelov, odhalenie kritických miest štruktúr a pod.
 • operačná modálna analýza – meranie odozvy na reálne prevádzkové budenie (využívaná pri rozmerných štruktúrach – oceľové konštrukcie, koľajové vozidlá a pod.)
 • prevádzkové tvary kmitania (štúdium vibračného správania sa štruktúr v reálnych podmienkach, hľadanie „slabých miest“ konštrukcií – identifikácia uvoľnených spojov, problémových zvarov a pod.)
 • analýza prenosových ciest (identifikácia miest konštrukcie spojených s vysokým prenosom energie, meranie prenosových charakteristík, stupňa izolácie pružných členov, určenie podielu zvuku prenášaného vzduchom a konštrukciou a pod.)

Na hybridné simulácie – merania rôznych charakteristík (PSD, FRF, dynamická tuhosť, SRS, …), parametrov (vlastné frekvencie, tlmenie, modálna hmotnosť…), časových priebehov (odozva, budenie …) pre účely simulácií a pod.

Na zlepšenie kvality zvuku** – rôzne analýzy z oblasti kvality zvuku – psychoakustiky (hlasitosť podľa Zwickera, Stevensa, drsnosť, ostrosť zvuku, tonalita, artikulačný index a pod.)

Na bezdemontážnu diagnostiku strojov *** (najmä rôzne elektropohony a pod.):

 • hlavne vibrodiagnostika valivých ložísk,  ozubených prevodov, elektromotorov (s využitím pokročilých metód ako napr. obálková analýza, cepstrum, súčiniteľ výkmitu, Kurtosis, STFT alebo vlnková analýza, synchrónna filtrácia a pod.)
 • analýza signálov v časovej a/alebo frekvenčnej oblasti, vrátane rádovej analýzy v oblasti rotačných strojov
 • merania a výpočty v súvislosti s prevádzkovým vyvažovaním tuhých rotorov (vyvažovanie v 1 alebo v 2 rovinách)

Na riešenie zníženia nadmerného hluku a vibrácií strojných zariadení:

 • informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií (nie úradné merania) – meranie hladín súvisiacich s hlukovou záťažou človeka, meranie parametrov mechanického kmitania (použitím kalibrovaných prístrojov – nadväznosť na etalón)
 • identifikácia dominantných zdrojov hluku a vibrácií (využitím metód frekvenčnej analýzy, lokalizácia zdrojov hluku prostredníctvom poľa mikrofónov a pod.)
 • návrh úprav na zníženie hluku a vibrácií, posúdenie ich prínosu (napr. využitím opakovaných meraní)

* Merania a analýzy sú vykonávané využitím 16-kanálového DAQ systému LMS Scadas Mobile, softvéru Simcenter Testlab. Merací reťazec je pred meraním kalibrovaný prostredníctvom vibračného kalibrátora B&K typ 4294 a/alebo akustického kalibrátora B&K typ 4231. Pri použití budenia využitím modálneho kladiva je systém kalibrovaný prostredníctvom overeného závažia. Pre vývoj metód a overenie aplikácií na automatizované merania (využitím tzv. „EoL Tester“) na báze LabVIEW je k dispozícii 5-kanálový DAQ systém NI USB – 4432.

** Binaurálny záznam zvuku je realizovaný pomocou „Simcenter SCADAS 3D binaural headset“.

*** Hodnotenie mechanického kmitania (technického stavu strojov) je obyčajne založené na nasledovných postupoch:

 • porovnaní mohutnosti kmitania s referenčnými hodnotami, ktoré sú stanovené príslušnými normami (tieto referenčné hodnoty sú definované pre rôzne druhy a výkon strojov)
 • hodnotení trendových charakteristík (mohutnosti kmitania alebo amplitúd určitých frekvenčných zložiek) – identifikácia postupného zhoršovania technického stavu stroja. Extrapoláciou týchto charakteristík je možné predpovedať potrebu údržby, či poruchu daného zariadenia.
 • porovnaní spektra hodnoteného stroja s tzv. referenčným spektrom (odpovedá spektru zabehnutého nového stroja zhodného typu) a následnej identifikácii problémových frekvenčných zložiek. Týmto frekvenčným zložkám sú na základe výpočtu tzv. charakteristických frekvencií rôznych potenciálnych zdrojov budenia priradené príslušné chybné komponenty.